Thursday, September 25, 2008

New blog on aklanon literature

I discovered this. Take a look at it:

http://asuseminar.blogspot.com/

Tuesday, September 23, 2008

Mga Estoryang Pang-unga

I hope to present here some children's stories which I translated into Aklanon.
Others are my original.

Si Little Red Riding Hood
Author: Unknown
Hango sa Pag-estorya ni Joel Jover

Ginatawag imaw nga Little Red Riding Hood ay permi nanang ginasuksok ro puea ag manami nga pandong nga ginregalo kana ku anang Lola.

Sa sangka adlaw, nagmasakit ro anang lola ag napini-ino ni Little Red Riding Hood nga deahan nana ra lola it sopas. Ginsuksok nana ra puea nga pandong ag ginharuan nana ra nanay ag nag-eaong nga mapanaw.

"Indi ka magwarang ay abu nga lobo sa taeon," paandam ka nanay na. "Indi 'nay, ah," ro pasalig ni Little Red Riding Hood. Owa pa imaw kakita it ginatawag nga lobo.

Sa daean, nagkutoe imaw it mga manami nga bueak ag halipatan nana ra pangako. Ag gulpi nga may lobo nga gumuwa ag naghambae: " Ano ring gina-obra riya, maisot nga baye?"

"May sakit rang Lola ag duawon ko imaw,' sabat ni Little Red Riding Hood. "Ag siin imaw gaestar?" pangutana ku lobo. Mabuot nga unga, ginsugid ra lugar.

Pumanaw ro lobo ag nagpadayon si Red Little Riding Hood. Umagi ro lobo sa maeagtod nga daean, ag owa magbuhay hay nagpanuktok imaw sa pwertahan. "Sin-o ron?" pangutana ni Lola.

"Ako si Little Red Riding Hood," sabat it lobo sa mahinay ag malulo nga limog. "Ay, mayad. Sueod, angga," hambae it lobo. Sumueod ro lobo ag tinueon ro lola.

Ginsunod it lobo ro pagsuksok it eambong ni Lola ag ginhueat nana sa kama si Little Red Riding Hood. Owa magbuhay hay nagpanuktok sa pwertahan si Little Red Riding Hood.

"Sin-o ron?" basag nga pangutana ku lobo. "Ako ra, si Little Red Riding Hood." "Ay, mayad. sueod, pinalangga," tili it lobo. Sumueod si Little Red Riding Hood ag hinaruan si 'Lola'.

Hapan-uhan ni Little Red Riding Hood ro bukoe sa kaeo ni Lola ag nagpangutana: "Ham-at maeaeagko ring mga dueonggan, Lola?" "Namaga sanda," hambae ku lobo. "Mayad agod mas maigting rang pagpamati kimo."

Nahueog ro nightgown sa ilong it lobo. "Ham-at daeaggo ring mga ngipon, Lola!" singgit na. "Mayad agod makaon kita't mayad, pinalangga, ngueob ku lola ag tinueon imaw.

Hatueogan ro lobo ag habatian it mangaeam ro hueagok na. Kilaea nana si Granny ag pinatay nana ro lobo. Naeuwas ro daywa ag nagpangako si Little Red Riding Hood nga indi eon imaw magwarang-warang it oman.